KamphuYoga.com

Yoga For Health & Beauty

Jun
02

Kamphuyoga.com

Admin on Jun-2-2011

ยินดีต้อนรับสู่ เวบ KamphuYoga.com

ความยาก 5 อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

  1. การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
  2. บุคคลที่นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดง
  3. บุคคลผู้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แจ้ง
  4. บุคคลผู้ฟังธรรมะ และ นำไปปฏิบัติแล้วรู้แจ้ง
  5. กตัญญูกตเวที(คนกตัญญู)หาได้ยากจริงๆ

♥♥♥

ตลอด 60 ปี…

เป็นที่ประจักษ์ชัด…ถึง

พระราชกรณียกิจ…ว่าทรงสละพระเสโทเพื่อประโยนช์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง

ช่วยกันทำความดี…และตั้งมั่นในความดี เพื่อพ่อหลวงของเรา นะคะ…

กัมพูโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม นำเสนอรูปแบบการสอนแบบองค์รวม ที่เน้นการฝึก พัฒนาสุขภาพกายและจิตไปพร้อมกัน ความงดงามของสุขภาพกาย และจิตที่ดี ได้บ่งบอกถึงคุณภาพการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม การเรียน การสอนที่นี้เป็นรูปแบบที่เรียบง่าย เป็นกันเอง ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ฝึกโยคะ


http://youtu.be/nyIGrC3CFW8

Kamphu Yoga | Create Your Badge

please contact…+6689-7556825

e-mail:kamphu_yg@hotmail.com

Map of Kamphu Yoga Studio